Ocenianie zachowania

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z zastrzeżeniem pkt. 2.6.

Ocena zachowania powinna uwzględniać:

a)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

b)    respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)     dbałość bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.        

 

1.  Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów. W trakcie trwania semestru uczeń gromadzi punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowane przez wychowawcę i przekładane na ocenę z zachowania.

2. Ocena z zachowania zostaje wystawiona przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.

4. Ocenę semestralną z zachowania ustala się w oparciu o sumę punktów zdobytych przez ucznia w semestrze. Ocenę roczną z zachowania ustala się o sumę punktów zdobytych przez ucznia w ciągu roku, dzieląc tą sumę punktów przez dwa.

5.     Zarówno punkty dodatnie jak i ujemne są wpisywane przez uprawnione do tego osoby w załączonych do dziennika klasowego zeszytów. Każdy wpis musi zawierać następujące elementy:

a)     datę

b)    liczbę punktów

c)     powód

d)    czytelny podpis wpisującego

Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni).

 

Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 100 punktów.

Zachowanie
Punkty
wzorowe 250 i powyżej
bardzo dobre 176 - 249
dobre 91 - 175
poprawne 51 - 90
nieodpowiednie 1 - 50
naganne 0 i poniżej