Kryteria i uwagi

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

250 i powyżej

bardzo dobre

176 - 249

dobre

100 - 175

poprawne

51 - 99

nieodpowiednie

1 - 50

naganne

0 i poniżej

 

Uwagi:

 • Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał 10 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania, choćby wynikało to z ilości zgromadzonych punktów.
 • Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał 20 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny bardzo dobrej z zachowania, choćby wynikało to z ilości zgromadzonych punktów.
 • Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał 30 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny dobrej z zachowania, choćby wynikało to z ilości zgromadzonych punktów.
 • Jeżeli uczeń ma przeszło 30 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę naganną.
 • Jeżeli uczeń ma od 20 do 30 godzin nieusprawiedliwionych to otrzymuje ocenę nieodpowiednią.
 •  Uczeń z oceną wzorową nie może mieć godzin nieusprawiedliwionych.
 •  Uczę z oceną bardzo dobrą może mieć 1 godzinę nieusprawiedliwioną.
 • Wychowawca ma prawo raz w semestrze przyznać punkty uznaniowe
 • (od -50 pkt. do 50 pkt.)
 • Jednorazowo nauczyciel/wychowawca/opiekun przydziela punkty co semestr.
 • Trzy spóźnienia odpowiadają jednej godzinie nieusprawiedliwionej.