Punkty dodatnie

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

Aktywne reprezentowanie szkoły na zewnątrz

nauczyciel przedmiotu

30

Każdorazowo

Praca na rzecz środowiska

nauczyciel opiekun

30

Jednorazowo

Udział w akcjach charytatywnych PCK, WOŚP

nauczyciel opiekun

30

Każdorazowo

Funkcja w szkole (aktywne działanie)

opiekun SU/PCK

30

Jednorazowo

Funkcja w klasie (aktywne działanie)

wychowawca

20

Jednorazowo

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych - np. akademie

opiekun imprezy

10

Każdorazowo

Praca na rzecz szkoły (wykonywanie pomocy naukowych, udział w kiermaszach, gazetki)

wychowawca,

nauczyciel przedmiotu

5 - 10

Każdorazowo

Udział w zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia profilowane)

nauczyciel prowadzący

20

Jednorazowo

Punktualność – brak spóźnień

wychowawca

20

Jednorazowo

Kultura osobista

wychowawca

20

Jednorazowo

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia

wychowawca

20

Jednorazowo

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą

wychowawca

20

Jednorazowo

Systematyczna pomoc kolegom w nauce pod nadzorem nauczyciela

nauczyciel

50

Jednorazowo

Pisemna pochwała wychowawcy klasy

wychowawca

30

Każdorazowo

Pisemna pochwała Dyrektora szkoły

Dyrektor

50

Każdorazowo

Przygotowanie i przedstawienie  projektu edukacyjnego

nauczyciel opiekun

0-30

Każdorazowo

Czytanie dzieciom w przedszkolu po lekcjach

nauczyciel wychowawca

10

Każdorazowo

Terminowy zwrot książek do biblioteki

opiekun biblioteki

15

Jednorazowo

Frekwencja ponad 95%

nauczyciel wychowawca

30

Jednorazowo

Regularne noszenie identyfikatora przez cały semestr

wychowawca

20

Jednorazowo

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej

wychowawca

10

Jednorazowo