Punkty ujemne, cz. II

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

Kradzież mienia, fałszerstwo dokumentów, fałszowanie podpisu nauczyciela

wychowawca

50 – 100

Każdorazowo

Picie alkoholu, przebywanie w stanie wskazującym jego spożycie, zażywanie, posiadanie, rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły

ocena naganna

   

Samowolne jedzenie, picie oraz żucie gumy na lekcji

nauczyciel

5

Każdorazowo

Ucieczki z lekcji

nauczyciel

10 za każdą godzinę

Każdorazowo

Przejawianie i publiczne okazywanie wszelkiego rodzaju zachowań związanych z seksualnością – całowanie, obłapywanie się

nauczyciel

30

Każdorazowo

Nagana pisemna Dyrektora szkoły

ocena naganna

   

Nagana pisemna wychowawcy klasy

wychowawca

100

Każdorazowo

Oszukiwanie nauczyciela

nauczyciel

20

Każdorazowo

Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

wychowawca

10

Każdorazowo

Nieprzyniesienie/nienoszenie identyfikatora w widocznym miejscu

nauczyciel

5

Każdorazowo

Palenie papierosów

nauczyciel

50

Każdorazowo

Przebywanie w towarzystwie osób palących papierosy

nauczyciel

20

Każdorazowo

Zaśmiecanie otoczenia

nauczyciel

10

Każdorazowo

Inne skandaliczne zachowanie nieprzewidziane w powyższych punktach

wychowawca

0-100

Każdorazowo