Punkty ujemne, cz. I

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

Agresja fizyczna

nauczyciel wychowawca

20-70

Każdorazowo

Agresja słowna

nauczyciel wychowawca

5-20

Każdorazowo

Bierne uczestniczenie w aktach agresji

nauczyciel wychowawca

10

Każdorazowo

Kradzież

nauczyciel wychowawca

50

Każdorazowo

Wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy wartościowych

nauczyciel wychowawca

40

Każdorazowo

Fałszowanie podpisu rodzica (opiekuna prawnego) lub usprawiedliwienia

nauczyciel

wychowawca

30

Każdorazowo

Podważanie, komentowanie i niewykonywanie poleceń nauczyciela

nauczyciel

wychowawca

10

Każdorazowo

Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub pracowników szkoły

nauczyciel

wychowawca

20

Każdorazowo

Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki (także w relacjach z uczniami)

nauczyciel

wychowawca

20

Każdorazowo

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez ucznia

nauczyciel

wychowawca

10

Każdorazowo

Niestosowne i zagrażające bezpieczeństwu zachowanie w szkole, na wycieczce

nauczyciel

wychowawca

10-20

Każdorazowo

Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych

nauczyciel

wychowawca

20

Każdorazowo

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi i niebezpiecznych przedmiotów (petardy, zapalniczki)

nauczyciel

wychowawca

10-20

Każdorazowo

Niestosowny wygląd (strój, makijaż, fryzura) niezgodny z zapisem w statucie szkoły

wychowawca

10

Każdorazowo

Umyślne niszczenie mienia szkoły, rzeczy innych uczniów i nauczycieli

nauczyciel

wychowawca

30

Każdorazowo

Godziny nieusprawiedliwione (1h)

wychowawca

3

Każdorazowo

Spóźnienia na lekcje

wychowawca

1

Każdorazowo

Brak dzienniczka

nauczyciel

5

Każdorazowo

Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i funkcji

wychowawca

5 - 10

Każdorazowo

Używanie telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego na lekcji

Przy ponownym używaniu na tej samej lekcji

nauczyciel przedmiotu

10 - 30

Każdorazowo

Fotografowanie lub nagrywanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody

wychowawca

10 - 30

Każdorazowo