Uchwała Rady Miasta Poznania

UCHWAŁA NR XXXI/460/VI/2012

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 maja 2012r.

 

w sprawie

nadania imienia Gimnazjum nr 27 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 31 maja 2012 r. Gimnazjum nr 27 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu nadaje się imię generała Stanisława Maczka.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący RMP

                                                                                                          (-) Grzegorz Ganowicz