Projekt edukacyjny 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  REALIZACJI

PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Gimnazjum nr 27

im. gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi

w Poznaniu

rok szkolny 2017/2018

 

 1. Uczniowie gimnazjum biorą  udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekt edukacyjny realizowany jest w klasie drugiej i kończy się prezentacją podczas Szkolnego Dnia Projektów.
 4. Każdy nauczyciel jest koordynatorem nie więcej niż 2 projektów edukacyjnych.
 5. Każdy uczeń Gimnazjum nr 27 zobowiązany jest wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 6. Rodzaje realizowanych projektów: przedmiotowe, modułowe, między przedmiotowe.
 7. Koordynatorem projektu jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, a w przypadku długotrwałej jego nieobecności opiekunem zostaje wychowawca zespołu projektowego.
 8. Jeden projekt realizuje grupa licząca od 3 do 5 uczniów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach więcej osób.
 9. Grupę projektową tworzą uczniowie tej samej klasy, z wyjątkiem pkt. 20, wówczas wychowawca wyznacza grupę projektową dla ucznia ponownie realizującego projekt, niekoniecznie z tej samej klasy.
 10. Lista tematów tworzona jest do 15 września danego roku szkolnego.
 11. Listę tematów tworzą wszyscy nauczyciele lub projektowe zespoły uczniowskie  i przedkładają do akceptacji dyrektorowi szkoły.
 12. Wychowawcy zapoznają z listą tematów:
 • uczniów – podczas godzin wychowawczych,
 • rodziców – podczas zebrań. 

13.  Wykaz tematów projektów edukacyjnych:

 • musi zostać wywieszony na tablicy informacyjnej oraz zamieszczony  na stronie internetowej szkoły do 30  września,
 • na wybór tematu przez uczniów oraz ich zatwierdzenie przeznacza się 4 tygodnie od terminu upublicznienia tematów projektów tj. do 30 października,
 • uczeń składa do koordynatora projektu edukacyjnego pisemne oświadczenie o wyborze tematu, które podpisał jego rodzic/opiekun prawny,
 • nauczyciel podpisuje z uczniem kontrakt w momencie rozpoczęcia realizacji projektu.

14.  Projekt edukacyjny – zależnie od specyfiki - może być realizowany
w czasie od kilku tygodni do kilku miesięcy.

15.  W przypadku trudności w podjęciu decyzji w wyborze tematu uczeń może zwrócić się o pomoc do psychologa, pedagoga szkolnego lub skorzystać ze wsparcia rodziców.

16.  W przypadkach skrajnych, jeżeli uczeń nie wybierze tematu, zostanie mu on przydzielony w drodze losowania.

17.  Realizacja projektu kończy się napisaniem przez zespół uczniów sprawozdania i publiczną prezentacją efektów pracy grupowej na forum klasy.

18.     Publiczna prezentacja najlepszych projektów odbędzie się podczas Szkolnego Dnia Projektów

19.  Za projekt można otrzymać maksymalnie 50 punktów.  Ocena składa się z:

- oceny koordynatora – 80% ogólnej liczby punktów,

- oceny grupy – 20% ogólnej liczby punktów.

20.  Projekt zostanie uznany za zrealizowany jeżeli uczeń zdobędzie min. 20 punktów. Ponowna realizacja projektu niezaliczonego odbędzie się w następnym roku szkolnym.

21.  W ocenie projektu edukacyjnego bierze się pod uwagę:

a.      samodzielność ucznia;

b.     umiejętność pracy zespołowej;

c.      umiejętność planowania i organizowania pracy nad problemem;

d.     umiejętność wystąpień publicznych.

22.  Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę
z zachowania.

23.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z jego wykonania.

24.  W dokumentacji szkolnej zachowuje się tzw. KARTA PROJEKTU obejmująca:

a.     temat projektu,

b.     termin wykonania;

c.     skład grupy projektowej;

d.     nazwisko nauczyciela/koordynatora.

e.     formę prezentacji efektów pracy zespołowej.