Zebrania z rodzicami

Zebrania i konsultacje - I semestr 2018/2019

Wszystkie zebranie odbywają się w salach lekcyjnych z wychowawcami klas o 17.00. Pozostali nauczyciele mają w tych dniach dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.00-18.00.

 

10.09.2018
zebranie
08.10.2018 konsultacje
05.11.2018 zebranie
10.12.2018 zebranie,
poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz oceną naganną z zachowania
04.02.2018 zebranie semestralne - poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych z przedmiotów i z zachowania /czwartek/

 

  Inne ważne terminy:

10.01.2019

wystawienie ocen semestralnych

18.01.2019 pisemne powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych
z przedmiotów i zachowania
28.01.2019 rada klasyfikacyjna, zakończenie I semestru