Zebrania z rodzicami

Zebrania i konsultacje - I semestr 2016/2017

Wszystkie zebranie odbywają się w salach lekcyjnych z wychowawcami klas o 17.00. Pozostali nauczyciele mają w tych dniach dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.00-18.00.

 

11.09.2017
zebranie
9.10.2017 konsultacje
13.11.2017 zebranie
15.12.2017 zebranie,
poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz oceną naganną z zachowania
8.02.2018 zebranie semestralne - poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych z przedmiotów i z zachowania /czwartek/

 

  Inne ważne terminy:

19.01.2018

wystawienie ocen semestralnych

26.01.2018 pisemne powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych
z przedmiotów i zachowania
5.02.2018 rada klasyfikacyjna, zakończenie I semestru